วันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2551

2. วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร


ความรู้ที่ได้รับ
- หลักไวยากรณ์
- ฝึกฝนทักษะการฟัง การอ่าน การเขียน การแปล
- การสืบค้นข้อมูลภาษาอังกฤษ
- อื่นๆ เช่น ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร และเพิ่มพูน พัฒนาทักษะทางด้าน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับตนเอง สามารถพัฒนา การศึกษาเล่าเรียน นำทักษะ ความรู้ ความสามารถ ที่ได้รับมาปรับใช้ เพื่อพัฒนาทั้งตนเอง และสังคมที่อาศัยอยู่ ให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป และยังสามารถนำความรู้ ที่ได้เล่าเรียนกลับไปพัฒนาวิชาชีพ ต่อไปในอนาคต

ไม่มีความคิดเห็น:


เสียเจ้า

๑.เสียเจ้าราวร้าวมณีรุ้ง มุ่งปรารถนาอะไรในหล้า
มิหวังกระทั่งฟากฟ้า ซบหน้าติดดินกินทรายฯ

๒.จะเจ็บจำไปถึงปรโลก ฤารอยโศกรู้ร้างจางหาย
จะเกิดกี่ฟ้ามาตรมตาย อย่าหมายว่าจะให้หัวใจฯ

๓.ถ้าเจ้าอุบัติบนสวรรค์ ข้าขอลงโลกันตร์หม่นไหม้
สูเป็นไฟเราเป็นไม้ ให้ทำลายสิ้นถึงวิญญาณฯ

๔.แม้แต่ธุลีมิอาลัย ลืมเจ้าไซร้ชั่วกัลปาวสาน
ถ้าชาติไหนเกิดไปพบพาน จะทรมานควักทิ้งทั้งแก้วตาฯ

๕.ตายไปอยู่ใต้รอยเท้า ให้เจ้าเหยียบเล่นเหมือนเส้นหญ้า
เพื่อจดจำพิษช้ำนานา ไปชั่วฟ้าชั่วดินสิ้นเอยฯ

อังคาร กัลยาณพงศ์

โชคมนุษย์

โลกมนุษย์นี้ไม่มีที่แน่นอน
ประเดี๋ยวเย็นประเดี๋ยวร้อนช่างแปรผัน
โชคหมุนเวียนเปลี่ยนไปได้ทุกๆวัน
สาระพันหาอะไรไม่ยั่งยืน
ชีวิตเหมือนเรือน้อยล่องลอยอยู่
ต้องต่อสู้แรงลมประสมคลื่น
ต้องทนทานหวานสู้อมขมสู้กลืน
ต้องทนฝืนสู้ภัยไปทุกวัน
เป็นการง่ายยิ้มได้ไม่ต้องฝืน
เมื่อชีพชื่นเหมือนบรรเลงเพลงสวรรค์
แต่คนที่ควรชมนิยมกัน
ต้องใจมั่นยิ้มได้เมื่อภัยมา

หลวงวิจิตรวาทการ